Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » Transparentní laky » CARSYSTEM 2K CLEAR VOC SPEEDPLUS SADA 7500 ml


        

CARSYSTEM 2K CLEAR VOC SPEEDPLUS SADA 7500 ml

SPEED PLUS CAR SYSTEM SADA 7500 ml

img

 

Číslo produktu: 19990671005
běžná cena 4 985,00 Kč
naše cena bez DPH: 3 839,67 Kč
naše cena s DPH (21 %):
4 646,00 Kč

do košíku:
  ks  

CHARAKTERISTIKA

Rychleschnoucí 2K transparentní lak VOC Speed Plus je charakteristický extra rychlým vytvrzením. Po 15 minutách vysušení v boxu a následném vychladnutí může být leštěn.  Vyniká snadnou aplikací, vysokým leskem a rychlým schnutím.

VOC normu splňující produkt s vysokým obsahem sušiny vhodný pro rozpouštědlové i vodou ředitelné systémy.

 APLIKACE

Tento VOC 2K transparentní lak je vhodný pro opravu jak malých nebo jednotlivých částí tak i pro celolaky.

 ÚDAJE O VÝROBKU

MATERIÁLOVÉ ÚDAJE

Odstín laku:                  

Transparentní

V.O.C.:                         

2004/42/IIB(d)(420) < 420 g/l

Skladovatelnost:                     

12 měsíců v uzavřeném originálním obalu   při teplotě 20 °C

Hustota laku při 20 °C:

1.00 - 1.01 g/cm³

Hustota tužidla při 20 °C:  

1.00 - 1.01 g/cm³

Tloušťka suchého filmu:          

50-60 µm

Vydatnost:                    

10–12 m²/l

 

DOPORUČENÍ

Pro aplikaci na rozpouštědlové i vodou ředitelné barvy. Důrazně doporučujeme pracovat s kompletním systémem (originál tužidla a ředidla). Problémy se schnutím, přilnavostí a stupněm lesku lze přisoudit použitím neoriginálních komponentů.

POMĚR TUŽENÍ

 

 

2K Clear VOC Speed Plus

2K Hardener VOC Speed Plus

objemově

2

1

2K Clear VOC Speed Plus

2K Hardener VOC Speed Plus

váhově

100 g 50 g

APLIKAČNÍ VISKOZITA

 

 

 DIN pohár 4 mm / 20 °C

Ford pohár 4 mm / 20 °C

 ISO pohár 4 mm / 20 °C

16  - 18 sekund

17  - 19 sekund

34 - 39 sekund

APLIKACE

 

 

Konvenční stříkací pistole

Tryska / tlak

Tryska: 1,3mm

Tlak vzduchu: Prosím věnujte pozornost doporučeným tlakům výrobce pistole

 

Aplikace

1,5 vrstvy

1/2 vrstva                     1 plná vrstva

 

Zpracovatelnost směsi/ 20 °C

50 min

 

Doba vytěkání

5-7 minut mezi jednotlivými nástřiky

10 minut před sušením v boxu

 

Tloušťka suchého filmu

50-60 µm

 

Aplikační podmínky

Teplota 18-22 °C           Relativní vzdušná vlhkost 40-60 %

PROCESSING

 

Aplikační teplota

Suchý na dotek

K leštění

Plně vytvrzený

20 °C

60 °C

 1-1.5 h

3.5-4 h

 4 dny

10 min

15 min

15 min + 3 dny při 20 °C

POZOR: Leštění povrchu provádějte 1 hodinu po vysušení v boxu při 60 °C.

 

IR Sušení

8-15 min.

Řiďte se doporučením výrobce IR lamp.

Před sušením dodržte dobu vytěkání.

         

 

  PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY

Chraňte před mrazem, teplem, slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě. Doporučený rozsah teplot skladování a přepravy je: +10 až + 30 ° C. Vyvarujte se extrémním teplotním výkyvům.

Poznámka: skladovací a přepravní teplota nesmí být nižší než + 5 ° C. Aklimatizujte produkt přirozeně na pokojovou teplotu

2004/42/IIB (d)(420) < 420: EU limit tento produkt obsahuje (kategorie produktu: IIB/d) ve stavu připraveném k použití max. 420 g/litr VOC.

 POZNÁMKY

Nechte produkt přirozeně dosáhnout doporučené teploty pro aplikaci (zamezte rychlému zahřívání / chlazení). Nedoporučuje se aplikovat produkt při teplotě pod 18 ° C. Nízká aplikační teplota mění vlastnosti povrchu a může zhoršit vizuální efekt. Před aplikací by se měla teplota produktu, teplota stříkací kabiny a teplota předmětu upravit na přibližně 20 ° C.

CARSYSTEM 2K CLEAR VOC SPEEDPLUS

Komponent A  

Varování

Obsahuje: n-butyl-acetát, Reakční hmota bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebktátu, Pentaerythritol tetrakis(3-mercapto propionát), Dibutylbis(dodecylthio)stannan

H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Komponent B

 

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Varování

Obsahuje: Hexamethylene diisocyanate, oligomers, n-butyl-acetát, heptan-2-on, Hexamethylen diisokyanát, hompolymer, hexamethylen-1,6-diisokyanát

H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Hustota: 1 g/cm3, VOC: 34, Sušina: 66 % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (d) : 420 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 420

 

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.