Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » Barvy na bazény » Poolgloss sada A+B 3L


        

Poolgloss sada A+B 3L

Polyuretanová barva na plavecké bazény

img

 

Číslo produktu: 7040230051
běžná cena 1 898,00 Kč
naše cena bez DPH: 1 484,30 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 796,00 Kč

 

Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény

K ředění tohot produktu použijte ředidlo THINNER 120!!

 

Poolgloss se vyznačuje výbornou krycí schopností, rychle schne a používá se na nenatřené nebo již dříve natřené betonové nebo laminátové bazény. Nátěr je odolný nepříznivým klimatickým vlivům, má výbornou přilnavost, odolnost proti křídovatění a neloupe se. Poskytuje lesklý, elastický a tvrdý povrch, který je velmi odolný proti oděrům. Odolává také chlóru, opalovacím olejům, slané vodě a bazénovým chemikáliím. Je ideální pro privátní a veřejné bazény.

 

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

SCHNUTÍ

 

1-2 hodiny

Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetiratelnosti.

PŘETIRATELNÝ

 

Po 6-12 hodinách

TEPLOTA PŘI APLIKACI

 

min.100C – max. 320C

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

 

2-3 vrstvy

 

APPLIKAČNÍ METODY

 

Váleček, štětec, airless technika

PŘÍPRAVA POVRCHU

 

Pro dosažení nejlepších výsledků musíme věnovat velkou pozornost přípravě povrchu. Povrch musí být čístý, suchý a zbaven všech vadných, volných a špatně přilnavých částí. Musí být zbaven mastnoty a soli.

Nové betonové nebo cementomaltové povrchy. Natíraný povrch musí být dokonale vyzrálý, a proto aplikaci provádějte nejdříve jeden měsíc po dokončení stavby bazénu nebo jeho opravě. Povrch musí být suchý a zbaven volných částí a prachu. Nejprve na povrch naneste 10% roztok kyseliny solné, aby se “otevřely” póry, kreré pomohou zvýšit přilnavost nátěru. Povrch politý kyselinou postupně kartáčujte, až kyselina přestane šumět. Potom kyselinu odstraňte pomocí velkého množství vody a povrch otřete, aby byly odstraněny všechny volné a cizí části. Před aplikací Poolglossu nechte povrch nejméně jeden týden schnout.

Dříve natřené betonové povrchy nebo laminátové povrchy. Odstraňte z povrchu všechny nečistoty a zvětralé části pomocí drátěného kartáče. Povrch opláchněte pomocí velkého množství vody, ale před aplikací musí být povrch velmi dobře vysušen.

DOPORUČENÉ POVRCHY

 

BETON

CEMENTOVÁ  MALTA         LAMINÁT

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

 

 

Po smíchání obou ( A + B ) komponent můžete směs aplikovat na stěny bazénu. První nátěr, zředěný do 50%, má funkci základního nátěru – primeru. Další nátěry aplikujte po zředění do 10 – 20%.

 

Nejprve důkladně rozmíchejte komponentu A tak, aby bylo dosaženo homogenní hmoty. Potom přidejte komponentu B v poměru 2 : 1, objemově. Před vlastní aplikaci se přesvědčte, zda máte připraven dostatek směsi. V doporučeném intervalu proveďte 1 – 2 nátěry. Po 7 – 10 dnech od posledního nátěru bude mít natřená plocha požadované vlastnosti.

 

Nikdy nenatírejte vlhký bazén. Aplikaci začněte asi 3 hodiny po východu slunce a ukončete ji asi 3 hodiny před západem slunce. Toto je důležité proto, aby rosa, opar nebo mlha nekondenzovala s čerstvým nátěrem. Aby se zabránilo vzniku puchýřů vlivem tepla natírejte plochy, které jsou ve stínu. Poolgloss neaplikujte pokud je teplota nižší než 10°C nebo v deštivých dnech, kdy je vysoká vlhkost v ovzduší.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

SKLADOVÁNÍ

 

Plechovky velmi dobře uzavřete a skladujte na chladném místě. Nevystavujte slunci a chraňte před mrazem. Neotevřené plechovky můžete skladovat 2 roky v doporučených podmínkách.

ČIŠTĚNÍ POMUCEK / ODPAD

 

Během aplikace odkládejte pomůcky do nádoby a po jejím ukončení je ihned očistěte ředidlem Thinner 120. Zabraňte, aby odpad unikl do kanalizace.

 

Obal a nespotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

DOPORUCENI PRO APLIKÁTORY

 

Nátěry provádějte jen v dobře větraných prostorách a vždy používejte pracovní oděv. Po přerušení práce si vždy opláchněte ruce čistou vodou.

 

 

Označování v souladu s nařízením  (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

KOMPONENT A:

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ ETHYLBENZEN

KOMPONENT B:

NEBEZPEČÍ 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM POLYISOKYANÁT ALIFATICKÝ
Výrobek není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.