Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Úvod » ZINGA » ZINGA ŘEDIDLO 1L


        

ZINGA ŘEDIDLO 1L

ZINGA SOLV 1L

img

 

Číslo produktu: 2430201001
naše cena bez DPH: 177,69 Kč
naše cena s DPH (21 %):
215,00 Kč

do košíku:
  ks  

Klasifikace směsi podle nařízení  (ES) č. 1272/2008 : Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje: solventní nafta (ropná), lehká aromatická

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P391 Uniklý produkt seberte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ředidlo pro výrobek ZINGA 

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.